مدیریت توسعه خدمات ارزش افزوده
مدیر توسعه خدمات ارزش افزوده
تعداد افراد : 0 حداقل مدرک :

کارشناسی

تحصیلات :

مهندسی مخابرات، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناس برنامه نویسی
تعداد افراد : 0 حداقل مدرک :

کارشناسی

تحصیلات :

مهندسی کامپیوتر- مهندسی IT، مهندسی ICT

مهارت ها :

آشنایی کامل با C # آشنایی کامل با SQL Server Asp.Net HTML Java JQuery Expert in Database Administration -SQL Syntax Expert in Microsoft .Net Development Experienced with Microsoft Dynamic CRM Experienced with noSQL Database Administration - JSON Base Experienced with Microsoft Windows Server Enviroment

کارشناس خدمات ارزش افزوده
تعداد افراد : 0 حداقل مدرک :

کارشناسی

تحصیلات :

مهندسی کامپیوتر- مهندسی IT، مهندسی ICT

مدیریت بهره برداری خدمات ارزش افزوده
مدیر بهره برداری خدمات ارزش افزوده
تعداد افراد : 0 حداقل مدرک :

کارشناسی

تحصیلات :

مهندسی مخابرات، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناس برنامه نویسی
تعداد افراد : 0 حداقل مدرک :

کارشناسی

تحصیلات :

مهندسی کامپیوتر- مهندسی IT، مهندسی ICT

مهارت ها :

آشنایی کامل با C # آشنایی کامل با SQL Server Asp.Net HTML Java JQuery Expert in Database Administration -SQL Syntax Expert in Microsoft .Net Development Experienced with Microsoft Dynamic CRM Experienced with noSQL Database Administration - JSON Base Experienced with Microsoft Windows Server Enviroment