همکاری با شعا
حوزه ی مدیریت و برنامه ریزی
مدیریت ارتباط مشتریان
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی(اجرایی)
معاونت زیرساخت(فنی)
معاونت خدمات ارزش افزوده
معاونت توسعه بازار و محصولات